sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co

something is. Now all clear..

Browsing:

Category: DEFAULT

O grote God, die t allen tijd - Various - Land van Louter Licht (Vinyl, LP)

30.08.2019

Feb 06,  · Begeleid door het orgel werd 'Er is een land van louter licht' gezongen door samenzang in de Hervormde Kerk te Kapelle. Het lied kan gevonden worden in het . Nov 13,  · 'n Kitaarles vir Lied "Grote God" van S1. Jy kan die lied luister by: sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co?v=X26tO7Epz5I of sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co Jun 25,  · Het lied 'Er is een land van louter licht' wordt tijdens veel begrafenissen gezongen en tijdens het einde van het kerkelijk jaar. Isaac Watts maakte de origi.

ZJ - Vanwaar zijt Gij gekomen. ZJ - Verschenen is de mildheid. ZJ - Komt allen tezamen. ZJ - Het volk dat wandelt in het duister. ZJ - Daar komt een schip geladen. ZJ - Eer zij God in onze dagen. ZJ - In den beginne was het woord. ZJ - Als een ster in lichte luister. ZJ - Door het donker hier gekomen. ZJ - Gezegend Woord. ZJ - Een diepe nacht. ZJ - Van ver, van oudsher aangereikt. ZJ - Gods woord van het begin. ZJ - Toon ons uw Zoon. ZJ - Heeft Hij ons bidden opgevangen. ZJ - Hoe helder staat de morgenster.

ZJ - Veel hoger dan Abraham klom. ZJ - Gij hebt met groot geduld. ZJ - Uit diepten van ellende. ZJ die t allen tijd - Various - Land van Louter Licht (Vinyl Evenals een moede hinde. ZJ - Een mens te zijn op aarde.

ZJ - Zo spreekt de Heer. ZJ - Uit angst en nood. ZJ - Die vroeg zijn aangeworven. ZJ - Uit de diepten, roep LP) U, Heer. ZJ - Wij roepen, Heer. ZJ - Barmhartige Heer. ZJ - Onze hulp is de naam van de Heer. ZJ - De zonden zijn vergeven. ZJ - Erbarm U, God, en delg genadig. ZJ - Uit Oer is hij getogen.

ZJ - Oud het leven dat wij leiden. ZJ - Waar is de plaats die vrede lacht? ZJ - Die in de hoogte woont. ZJ - Het volk van de Heer. ZJ - Alles wat over ons geschreven is. ZJ - Broeders die op uittocht gaat. ZJ - Wij zoeken hier uw aangezicht. ZJ - Johannes doopt bij de Jordaan. ZJ - Jezus, diep in de woestijn. ZJ - De koning van de vrede. ZJ - Naam van Jezus die ten dode. ZJ - Met de boom des levens.

ZJ - Wie zal voor God verschijnen. ZJ - Onze redding uit het kwade. ZJ - Van allen verlaten. ZJ - Samenzijn van ons begeren. ZJ - Toen Jezus in zijn uur gekomen was. ZJ - Christus heeft voor ons geleden. ZJ - Mijn volk, wat heb ik U gedaan.

ZJ - Aanbidt het kruis des Heren. ZJ - Dit is het kruis. ZJ - Jezus Christus is het beeld van God. ZJ - Glorie, lof en eer aan U. ZJ - Laat ons als weleer. ZJ - Wij roemen in 't Kruis van de Heer. ZJ - God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten. ZJ - Hoort en ziet het levend woord. ZJ - Alles wat over ons geschreven is - laatste dagen. ZJ - O hoofd vol bloed en wonden. ZJ - Jezus om uw lijden groot. ZJ - Nu valt de nacht.

ZJ - Waarom ben ik verlaten. ZJ - Aan uw stam, o Kruis. ZJ - Stil ligt de tuin. ZJ - Door wat voor grote eenzaamheden. ZJ - In stille nacht. ZJ - De Zoon, die voor de eeuwen. ZJ - Naast het kruis. ZJ - Zingt Jubilate voor de Heer.

ZJ - Zingt voor de Heer een nieuw gezang. ZJ - Gij zijt in glans verschenen. ZJ - Juicht Jahweh toe. ZJ - Christus is verrezen. ZJ - Kondig het aan. ZJ - In eigen kracht verrezen. ZJ - Naam van Jezus, nu verheven. ZJ - Kom, Schepper, Geest. ZJ - De Geest des Heren. ZJ - De Geest uit vier gewesten. ZJ - Al heeft Hij ons verlaten.

ZJ - Dit is de dag. ZJ - De Heer is waarlijk opgestaan. ZJ - Looft God de Heer. ZJ - Nu moet gij allen vrolijk zijn. ZJ - Zingt voor de Heer van liefde en trouw. ZJ - Wat altijd is geweest. ZJ - Aan wat op aarde leeft. ZJ - Ik zing voor de Heer. ZJ - Kondigt het jubelend aan. ZJ - Lof zij God in de hoogste troon.

ZJ - Nu triomfeert de Zoon van God. ZJ - Laat groot en klein. ZJ - Ten hemel opgevaren is. ZJ - Nu bidden wij de Heilige Geest. ZJ - Wat zijn de goede vruchten. ZJ - De wereld is gewonnen. ZJ - Geest van hierboven. ZJ - Laat juichen. ZJ - Zoals het licht ons verschijnt. ZJ - Gods adem die van boven kwam.

ZJ - De koning van Egypteland. ZJ - Licht, ontloken aan het donker. ZJ - Tussen waken, tussen dromen. ZJ - Kom, laat ons Christus loven. ZJ - Staat op en weest niet bang. ZJ - Christus is uit de dood verrezen. ZJ - Gij volgt ons uit Jeruzalem. ZJ - Zingen zal dit huis. ZJ - Om Christus die verrezen is. ZJ - Brandend van verlangen. ZJ - Gij hebt uw woord gestand gedaan.

ZJ - Win onze harten voor uw Geest. ZJ - Nu looft en prijst mijn ziel de Heer. ZJ - Verkondig alle mensen. ZJ -Zingt een nieuw lied voor de Heer. ZJ - Wanneer ik door de velden ga. ZJ - Zoals een hert verlangt. ZJ - Mijn Herder zijt Gij. ZJ - Gij zijt een bron. ZJ - Die rechtens God gelijk. ZJ - Mens voor de mensen zijn. ZJ - De Heer is Koning. ZJ - Eert God die onze Vader is. ZJ - Zolang er mensen zijn op aarde. ZJ - Geef vrede, Heer, geef vrede.

ZJ - Laat ieder 's Heren goedheid prijzen. ZJ - Zingt een nieuw lied voor God de Here. ZJ - Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven. ZJ - De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan. ZJ - Heer, laat mij voor uw altaar komen. ZJ - O goddelijk alvermogen. ZJ - Samen op de aarde. ZJ - Al wat er nodig is. ZJ - Bekleedt u met de nieuwe mens. ZJ - Gedenken wij dankbaar. ZJ - Gij, dienaars aan de Heer gewijd. ZJ - Zo vriendelijk en veilig. ZJ - God die ons heeft voorzien. ZJ - O Heer die overwint.

ZJ - Iedere tijd opnieuw. ZJ - Wie naar het altaar gaat. ZJ - Het brood, het goede brood. ZJ - God heeft gesproken in de tijd. ZJ - Dit lied gaat over Jezus. ZJ - Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig. ZJ - God heeft het eerste woord. ZJ - Zeven was voldoende. ZJ - Ik zal zolang ik leef. ZJ - Wij willen samen vieren. ZJ - Hij nam de Schrift. ZJ - Het brood in de aarde. ZJ - Zo lief heeft God de wereld.

ZJ - Dit huis, gereinigd en versierd. ZJ - Welzalig wie de rechte wegen gaat. ZJ - De heiligen, ons voorgegaan. ZJ - Voor de toegewijden. ZJ - Waarlijk, dit is rechtvaardig. ZJ - God groet u, zuiver bloeme. ZJ - Wachters van de tijd. ZJ O grote God Maria, schone Vrouwe. ZJ - Maria, poort van Gods genade. ZJ - De Heer heeft mij gezien. ZJ - Zalig zij die Jezus' naam belijden.

ZJ - Wij zijn uw volk. ZJ - Jezus die langs het water liep. ZJ - Heer, Gij zijt burcht en toren. ZJ - Weest niet bezorgd.

ZJ - Ik verheerlijk de Heer. ZJ - Hoe is uw naam. ZJ - Een smekeling, zo kom ik tot uw troon. ZJ - God die leven hebt gegeven.

ZJ - Gij zijt mijn goed, mijn overvloed. ZJ - Niet als een storm. ZJ - De aarde is vervuld. ZJ - Bouwen aan een wereld. ZJ - Volk van God. ZJ - Uw koninkrijk komt. ZJ - Zoals een hert reikhalst. ZJ - Mijn God zijt Gij. ZJ - Alles wat adem heeft. ZJ - Dankt, dankt nu allen God. ZJ - God in den hoog' alleen.

ZJ - De laatste worden de eersten. ZJ - De eersten zijn de laatsten. ZJ - Mensen, wij zijn geroepen om te leven. ZJ - Ga in het schip. ZJ - Wie oren om te horen heeft. ZJ - Mijn ziel maakt groot de Heer. ZJ - Een zaaier ging uit. ZJ - Gij hebt met uw brede gebaren.

ZJ - De schapen alle honderd. ZJ - Looft uwe God, alle tongen en talen. ZJ - Jouw leven staat aan het begin. ZJ - In de schoot van mijn moeder geweven. ZJ - Wie ingaat tot dit water. ZJ - Doop ons, Heer. ZJ - Nog maar nauw'lijks uitgeslapen. ZJ - Water, water van de doop. ZJ - Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht. ZJ - Maak ons uw liefde, God. ZJ - God die ons aan elkaar. ZJ - Om niet alleen en onvoldaan. ZJ - Wij danken U, o God. ZJ - God die in het begin. ZJ - Zoals een man zich verheugt.

ZJ -Kom, God, LP), en schrijf uw eigen Naam. ZJ - Liefde, eenmaal uitgesproken. ZJ - Wij zijn geroepen tot het feest. ZJ - De Heer komt met het woord van zijn verbond. ZJ - De hemel reikt ons leeftocht aan. ZJ - Hoe lieflijk, hoe goed. ZJ - De Heer die leeft. ZJ - Wij die met eigen ogen. ZJ - Vrede voor alle O grote God. ZJ - Het eerste woord zal vrede zijn. ZJ - Indien de Heer het huis niet bouwt. ZJ - Wij hebben een sterke stad. ZJ - Vergeef, o Heer, dat duizendvoud.

ZJ - Jezus, wand'lend langs de wegen. ZJ - God is de Herder. ZJ - Weet gij waarmee het koninkrijk. ZJ - Gij komt tot ons, gans onverwacht. ZJ - Zwoegend volk van zwervelingen. ZJ - Wie ons zijn voorgegaan. ZJ - Een schare die niemand kan tellen. ZJ - Zij zullen de wereld bewonen. ZJ - Door de wereld gaat een woord. ZJ - Wees niet verbaasd. ZJ - Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd.

ZJ - Zalig zij die zich op de Heer verlaten. ZJ - Om eenvoudigen van geest. ZJ - Laat de kind'ren tot mij komen.

ZJ - De Geest des Heren is op hem. ZJ - Alleen wie het gegeven is. ZJ - U kennen, uit en tot U leven. ZJ - De mensen spreken woorden. ZJ - Wij gaven and're namen. ZJ - De avond voor zijn dood. ZJ - Wij bidden U om vrede. ZJ - Zomaar een dak boven wat hoofden. ZJ - Wie is die God die eeuwig leeft. ZJ - Uw woord omvat mijn leven. ZJ - Wat vrolijk over U geschreven staat. ZJ - Als gij naar de woorden luistert. ZJ - Wees gegroet, Maria. ZJ - O Koningin vol heerlijkheid. ZJ - Maria, boven allen uitverkoren.

ZJ - Ik groet u, vol genade. Ik weet nog goed dat ik die eerste keer helemaal niet begreep waar hij het over had. Het sloeg nergens op, het was volledig abracadabra. Toch ging er iets van hem uit, hij had charisma. Vanaf O grote God de preken van Lou vruchten af te werpen. Het aantal toehoorders groeit gestaag en loopt al snel op tot in de honderden. Toneelspelers, musici, taxichauffeurs, huisvrouwen, vertegenwoordigers, secretaressen, onder de nieuwe toeloop bevonden zich mensen van allerlei pluimage.

De bijeenkomsten in Frascati, elke dinsdagavond, trekken volle zalen. Hij had niets op papier staan. Als mensen in Frascati hem zo zagen, dan konden ze hun oren en ogen niet geloven. En achteraf heb ik respect voor hem zoals hij daar stond te preken in Frascati. Tot aan de ingang stond het er vol met mensen. Na twintig minuten had ik het daar wel gehad en ging ik door de gangen spoken. Toen had ik nog geen idee dat hij een fenomeen was. Hij wist niet dat hij in een traditie stond, had nooit een systeem ontwikkeld.

Het ging bij hem alle kanten uit, met allerlei tegenspraken. Dan was er zijn tragiek. Hij had het gevoel de mensheid te moeten redden uit de klauwen van Satan. Dat dacht hij oprecht en dat kwam over op het publiek. En hij beschikte over de nodige dosis volkshumor. Hij hield van grappen, van uitdagen. Dat werkte heel goed. In dit Witte Huis vindt de vleesgeworden God voortaan onderdak. De villa trekt een grote groep mensen aan die permanent bij hun voorganger blijven wonen. Zo ook Paul Geerdes, die er een zolderkamertje betrekt.

Lou zat zondags in zijn hemd met een sigaar op zijn stoel. En hij begon dan steevast wat te vertellen. In eerste instantie leek dat nergens op te slaan, maar er bleek altijd wel een bepaalde parallel met het leven van nu in te zitten.

Hij sprak, wij luisterden. Er ontstond dan een gezamenlijk gevoel van liefde, zo was je een grote familie. Elk mens zoekt God als die in de ellende zit. Voor hun was hij dus een god. Maar voor mij bleef hij gewoon papa. Zoals die tussen echtparen waarvan de vrouw in Lou is, maar de man niet. Dat leidt al snel tot echtscheidingsperikelen waarbij de ongelovige huwelijkspartner soms op grove wijze de toegang tot het huis wordt ontzegd.

En volgens de beste tradities strijden de discipelen om een plaats zo dicht mogelijk bij de macht. Zo wordt Mien verweten dat zij Lou teveel afschermt van de groep en moet zij meer ruimte bieden aan andere vrouwen die ook de lichaamskracht van Lou middels het zogenaamde aanliggen mogen doorvoelen.

Uiteindelijk ontstaat er een organisatie waarin Lou wordt bijgestaan door metgezellinnen, engelen en zonen en dochters. Jo Vorstermans 80 was een van die metgezellinnen.

Dat aanliggen was eigenlijk heel lieflijk. Mien had de gewoonte om tegen de borst van Lou aan te liggen en op een gegeven moment mochten de dochters dat ook doen. Maar op den duur werd er misbruik van gemaakt, bleven sommige vrouwen heel lang bij hem liggen om hem op die manier te confisqueren. Er was een nare sfeer ontstaan en ik kon het niet uitstaan dat Lou daar niets tegen deed. Het was een soort sekte geworden.

Boos heb ik toen de groep verlaten. Het zijn de zonen en dochters die met behulp van een bandrecorder de toehoorders trakteren op zijn woorden.

Hij blijft meer en meer aan huis gekluisterd, gezeten op zijn stoel met de onafscheidelijke sigaar en het glaasje, omringd door zijn engelen. Een gekooide God. Lou verkondigde: Ik kan niet zondigen, ziek worden of sterven. En zo zagen zijn volgelingen het ook. Dat geloof ging ver, zoals blijkt uit het volgende.

Een Lou-echtpaar weigerde in medische hulp te geven aan hun zieke kind. Dat overleed, met als gevolg dat de ouders een voorwaardelijke gevangenisstraf van een paar maanden kregen.

In hadden Lou en zijn aanhang het wel gezien in Nederland. Een aantal keren was hij door justitie opgeroepen in echtscheidingszaken, omdat verlaten echtelieden hem in toenemende mate de schuld gaven van de opgebroken relatie. En aan die rechtzaken had Lou een broertje dood. Als de groep in neerstrijkt in Agimont, een Belgisch plaatsje aan de grens met Frankrijk, is Lou zelf al zwaar ziek.

Wanneer het nieuws van de zieke God bekend wordt onder de volgelingen stroomt het huisje vol met Lou-mensen. Een in de haast opgetrommelde arts constateert een zware longontsteking en adviseert directe opname in het ziekenhuis. Er ontstaat discussie binnen de groep. Moet Lou echt naar een ziekenhuis? Als God kan hij toch niet sterven? Maar het onvermijdelijke gebeurt en op 23 maart sterft Lou. In totale shock proberen de aanwezigen hem weer tot leven te wekken.

Maar het baat niet, Lou blijft dood. Hij was door de groep uitgeperst, als een citroen. Zijn lichaam kon het niet meer aan. Dat lichaam is gestorven. Op de eerste dinsdag na het heengaan van hun voorganger organiseert de Lou-groep een bijeenkomst in Frascati.

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd, ons aan Uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons Uw woord bewaren, Uw waarheid openbaren. Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in Zijn stervensnood, Uw diepste woord vernomen. O grote God, o goede Heer, ik val voor uwe voeten neer, Ik ben een schaapken, dat daar is: verbijsterd in de wildernis; ik ben een penning, weggeraakt, een zoon, die 't lelijk heeft gemaakt. O Vader, zoek mij wederom, opdat ik blijv' uw eigendom. 3: Leer mij belijden openbaar de parel van uw koninkrijk, de schat die in de akker ligt. Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk Tekst: Grote God, zie ons verlegen ogen hunk'rend naar het licht over nevelige wegen dakloos, zwervers zonder zicht, roepend al te grote woorden, lam geslagen, ziende blind, zoekers die zichzelf verloren hoe wij zoeken, niemand vindt Christus, hoor ons diep verlangen, vrij van heimwee, thuis te zijn.

Het huwelijk van Lou met Trijntje blijft al die jaren kinderloos en was niet gelukkig. In keert zij terug naar haar ouders in Breezand. In die tijd komt er dan al regelmatig een jonge huisvriendin over de vloer, Mien Wiertz. Mien: “Ik ontmoette Lou voor het eerst bij mensen thuis. Daar sprak hij over het geloof.

Grote God, wij loven U is een vertaald lied uit het Duits Grosser Gott, wir loben sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co andere versie heeft Grote God, U loven sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co tekst is van Ignaz Franz () naar het Te sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co eerste vertaling is van Hélène Swarth, de strofen 2 en 3 zijn later gewijzigd door Hendrik Anthonie van sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co tweede vertaling is van J. van 't Lindenhout. Gezang 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk Tekst: Grote God, zie ons verlegen ogen hunk'rend naar het licht over nevelige wegen dakloos, zwervers zonder zicht, roepend al te grote woorden, lam geslagen, ziende blind, zoekers die zichzelf verloren hoe wij zoeken, niemand vindt Christus, hoor ons diep verlangen, vrij van heimwee, thuis te zijn.

Dankt, dankt nu allen God (44) O Gij die onze Koning zijt (45) Kwam van Godswege (46) Jezus, die langs het water liep (47) O onze Vader, trouwe Heer (48) De vogels van de bomen (49) O grote God, o goede Heer (50) Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom (51) Jaïrus had een dochtertje (52) Zijt Gij waarop de wereld wacht (53) Een zaaier ging uit om. Er is een land van louter licht; Ere zij aan God, de Vader; Ere zij God; Ga niet alleen door 't leven; Gebed des Heeren; Gij die alle sterren houdt; God enkel licht; Grote God, wij loven U; Heer, ik hoor van rijke zegen; Heer, ik kom tot U; Heerlijk klonk het lied der eng’len; Heft op uw hoofden, poorten wijd; Heugelijke tijding; Hij die.

Nov 13,  · 'n Kitaarles vir Lied "Grote God" van S1. Jy kan die lied luister by: sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co?v=X26tO7Epz5I of sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co


Sitemap

Wither - Erode - Horizon (File, Album), The Power Of The Lord Come Down - The Holmes Brothers - Jubilation (CD, Album), *The English Manor 59 - Graham Preskett - Personal Glimpses (CD, Album), Bamboo - Rayko & James Rod - Classics Of Arrikitaun Vol 3 (File, MP3), Gaukler & Spione - Dieselben Sterne (CD), Atom Bride Theme - Blasted Mechanism - 1996 - 2004 (DVD), En Un Tosco Pesebre - Various - Feliz Navidad (Vinyl, LP), Minenfeld - Prinz Pi - Teenage Mutant Horror Show 2 (CD, Album), So Easy To Remember, Showaddywaddy - The Sun Album (CD, Album), Summers Almost Gone - The Doors - Waiting For The Sun (Vinyl, LP, Album), Primacy Of Number - Philip Glass - Naqoyqatsi (CD, Album)

9 Replies to “ O grote God, die t allen tijd - Various - Land van Louter Licht (Vinyl, LP) ”

  • O lichaam van het woord () Nu valt de nacht () O Heer, wees met uw kerk () Stil ligt de tuin rondom het witte graf () Licht van Christus () Wachters op de morgen () Juich, hemelen, één koor van engelen () Ontwaak, gij die slaapt, sta op uit de dood () Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Grote litanie) () Dans.
  • Grote God, wij loven U is een vertaald lied uit het Duits Grosser Gott, wir loben sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co andere versie heeft Grote God, U loven sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co tekst is van Ignaz Franz () naar het Te sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co eerste vertaling is van Hélène Swarth, de strofen 2 en 3 zijn later gewijzigd door Hendrik Anthonie van sioprovcabradeperfscormarcodenmenssol.co tweede vertaling is van J. van 't Lindenhout.
  • Dit is die diep en radikale verskil wat regdeur gehandhaaf word. In die Psalm is God die Skepper. In die Egiptiese lied is die son die skepper. Daar is ook ander verskille in bv. die betrokkenheid van God by die skepping van die mens in Psalm wat afwesig is in die Egiptiese lied, maar vergelyk dit self by die .
  • Feb 06,  · Begeleid door het orgel werd 'Er is een land van louter licht' gezongen door samenzang in de Hervormde Kerk te Kapelle. Het lied kan gevonden worden in het .
  • Gezang 1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.
  • Sep 28,  · 'O grote Christus eeuwig licht' wordt gezongen door Mannenkoor Hiigajon. Dit bemoedigende loflied werd opgenomen in de Grote Kerk te Harderwijk. Website: htt.
  • Jun 25,  · Het lied 'Er is een land van louter licht' wordt tijdens veel begrafenissen gezongen en tijdens het einde van het kerkelijk jaar. Isaac Watts maakte de origi.
  • Dec 20,  · In de late avond van 30 op 31 december vorig jaar zat opeens honderd man in La Te Ja. Nooit vertoond. Buiten in de Grote-straat stond een auto in lichterlaaie. Stoken noemen de Veners het. Tot verdriet van het gezag is het tot traditie gemaakt, het in brand zetten van oude barrels, bij de overgang van het oude naar het nieuwe jaar.
  • O grote God, o goede Heer, ik val voor uwe voeten neer, Ik ben een schaapken, dat daar is: verbijsterd in de wildernis; ik ben een penning, weggeraakt, een zoon, die 't lelijk heeft gemaakt. O Vader, zoek mij wederom, opdat ik blijv' uw eigendom. 3: Leer mij belijden openbaar de parel van uw koninkrijk, de schat die in de akker ligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Title, Some rights reserved.

WordPress Di Blog Theme